خدمات شرکت

این شرکت بنا بر نیاز کنونی باغداران، صادر کننده گان، انبار محصولات سرد خانه ای و … از سال 1389 فعالیت خود را به مرور در زمینه سورتینگ

میوه آغاز نمود. این مجموعه با به كار گیری كادر علمی و متخصص، به منظور نظارت و پیگیری بر كیفیت محصولات بسته بندی شده و نظافت بسته

بندی برای انبار در سردخانه مطابق با استانداردهای جهانی، گامی بزرگ در جهت رضایتمندی متقاضیان برداشته است.‏