درباره ما

انبار و سورتینگ بسته بندی محصولات کشاورزی حاج غلام دنیاگیر

چند کلام درباره ما
این شرکت بنا بر نیاز کنونی باغداران، صادر کننده گان، انبار محصولات سرد
خانه ای و … از سال 1389 فـعالیت خـود را بـه مرور در زمینه سورتینگ میوه
آغـاز نمود. ایـن مجموعه با به كار گیری كادر علمی و مـتخصص، بـه مـنظـور
نظارت و پیگیری بر كیفیت محصولات بسته بندی شده و نظافت بسته بندی
برای انبار در سردخانه مطابق با اسـتانداردهای جهانی، گامـی بـزرگ در جهت
رضایتمندی متقاضیان برداشته است.‏
راهبرد اهداف

تلاش مجدانه و پشتكار مسـتمر تمـام پرسنل در كـلیه فـعالیت‌ها، حركت در مسیر رشد و توسعه و استفاده از فناوری روز در جهت فعالیت‌ها، فراهم نمودن حداكثر امكانات مرتبط محصولات كشاورزی،‌ بسته‌بندی و حمل‌ونقل امکان پذیر شده است.

خدمات ما
  • سورتینگ محصولات کشاورزی
  • بسته بندی بهداشتی و لینک زنی
  • انبار و سرخانه محصولات